knihovnicka
cz| sk| de| gb| eu
obchodni-podminky

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci je fyzická osoba, ktorá na webových stránkach http://www.librix.eu, v internetovom obchode označenom ako e-shop:

 • vyberie tovar,
 • vyplní všetky požadované údaje,
 • potvrdí svoj súhlas s obchodnými podmienkami nachádzajúcimi sa na webových stránkach http://www.librix.eu/sk/,
 • potvrdí svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
 • potvrdí jednorázový príkaz k úhrade celkovej kúpnej ceny,
 • potvrdí objednávku tovaru, ktorý má v košíku e-shopu,

to všetko na webových stránkách http://www.librix.eu.

Predávajúci je právnická osoba, ktorá prevádzkuje webové stránky http://www.librix.eu a ktotrá zároveň potvrdí prijatie objednávky tým, že zašle potvrdzujúcu SMS správu alebo e-mailový dopis na adresu uvedenú kupujúcim.

Objednávka je právny úkon / prejavená vôľa kupujúceho k vzniku záväzkového vzťahu na kúpu akéhokoľvek tovaru v internetovom obchode na webových stránkách http://www.librix.eu. Prejavená vôľa kupujúceho musí zahrňovať všetky tieto predpoklady…


… kupujúci:

 • vyberie tovar,
 • vyplní všetky požadované údaje,
 • potvrdí svoj súhlas s obchodnými podmienkami nachádzajúcimi se na webových stránkach http://www.librix.eu/sk/,
 • potvrdí svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
 • zvolí zpôsob platby,
 • potvrdí objednávku tovaru, ktoré má v košíku e-shopu.

Uzatvorená objednávka / vznik záväzkového vzťahu z objednávky je záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknutý iba za splnenia týchto podmienok, keď…


… kupujúci:

 • vyberie tovar,
 • vyplní všetky požadované údaje,
 • potvrdí svoj súhlas s obchodnými podmienkami nachádzajúcimi sa na webových stránkach http://www.librix.eu/sk/,
 • potvrdí svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
 • zvolí zpôsob platby,
 • potvrdí objednávku tovaru, ktoré má v košíku e-shopu…

… a…

… predávajúci:

 • potvrdí prijatie objednávky tým, že zašle potvrdzujúci e-mail či SMS správu na adresu uvedenú kupujúcim.

Všetky tieto podmienky kupujúceho a podmienka predávajúceho musia byť splnené súčasne.

Tovar: Akákoľvek knižná publikácia, príp. akékoľvek iné materiály ponúkané v internetovom obchode na stránkach http://www.librix.eu.

Vnútroštátna objednávka je objednanie takého tovaru, ktorý má byť doručený na miesto nachádzajúce sa na území ČR.

Zahraničná objednávka je objednanie takého tovaru, ktorý má byť doručený na miesto nachádzajúce sa na území iného štátu ako ČR.

Celková kúpna cena je kúpna cena tovaru, zvýšená o náklady na doručenie tovaru, ďalej o cenu poistného (ak je nutné podla daných obchodných podmienok) a tiež o zákonnú výšku DPH platnú v deň vzniku záväzkového vzťahu z danej objednávky.

 

II. OBSAH ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

Povinnosti predávajúceho: Predávajúci je povinný, pokiaľ objednávku potvrdí kupujúcemu e-mailom alebo SMS správou, kupujúcemu objednávku doručiť alebo zaistiť doručenie na miesto, ktoré kupujúci v objednávke určí, a to pri vnútroštátnych objednávkach do 10 dní, ak je tovar na sklade, a do 30 dní, ak tovar nie je na sklade, pri zahraničných objednávkach do 20 dní, ak je tovar na sklade, a do 40 dní ak tovar nie je na sklade.

Prechod nebezpečia straty, zničenia a poškodenia: Prechod nebezpečia straty, zničenia a poškodenia tovaru. ktoré je predmetom objednávky, prechádza na kupujúceho v okamihu, kedy je tento tovar daný predávajúcim na prepravu.

Vlastnícke právo: Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v deň, kedy uhradí celkovú kúpnu cenu tovaru, vrátane prípadných dodatočných nákladov podla článku II, avšak najskôr v deň, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúcemu prostredníctvom e-mailu či SMS správy.

Povinnosti kupujúceho: Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu celkovú kúpnu cenu objednaného tovaru podľa zvoleného spôsobu platby.

1. Jednorázovým príkazom k úhrade, ktorý potvrdí, pred konečným potvrdením celej objednávky, a to na účet č. 2500143226/2010, vedený u FIO Banky v CZK alebo na účet č. 2100143227/2010,, vedený u FIO Banky.

2. Platba kartou na internete PayPal.

3. Platba dobierkou pri prevzatí tovaru. Celková cena za objednaný tovar: Za cenu tovaru sa považuje cena uvádzaná na webových stránkach http://www.librix.eu, zvýšená o cenu, ktorú musel predávajúci vynaložiť na doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim a zvýšená o náklady vzniknuté v súvislosti s poistením objednaného tovaru  (ak je poistenie požadované predávajúcim podla týchto obchodných podmienok), a ďalej navýšená o zákonnú výšku DPH platnú v deň vzniku záväzkového vzťahu z danej objednávky.

Zpôsob platby celkovej kúpnej ceny: Platba za tovar sa uskutočňuje bankovým prevodom, platbou kartou, na internete PayPal alebo platbou na dobierku, a to po potvrdení objednávky kupujúcim v celom rozsahu, potom čo kupujúci po vybraní tovaru do nákupného košíku, vyplní svoje osobné údaje, zvolí spôsob platby, potvrdí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Uhradená celková kúpna cena: Kupujúci splní svoju povinnosť uhradiť kúpnu cenu až v okamihu, kedy je čiastka odpovedajúca kúpnej cene danej objednávky pripísaná na účet predávajúceho.

Vznik záväzkového vzťahu: Až v okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo SMS správy vzniká záväzkový vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a vzniká tak povinnosť predávajúceho tovar doručiť na miesto, ktoré v objednávke určí kupujúci.

Poistenie objednaného tovaru: Súčasťou celkovej kúpnej ceny objednaného tovaru doručovaného do zahraničia, rovnako ako tovaru doručovaného v rámci územia ČR, sú aj náklady vzniknuté na poistení objednaného tovaru behom prepravy.

Kupujúci tým že potvrdí objednávku na tovar, potvrdí tak aj svoj súhlas s úhradou tohoto poistenia, ktoré sa započíta do celkovej ceny za objednanie tovaru, a táto celková cena bude jednorázovým príkazom k úhrade pripísaná na účet predávajúcemu.

Dodatočné náklady: Ak sa vyskytnú akékoľvek vedľajšie náklady predávajúceo vzťahujúce sa k jeho plneniu zo záväzkového vzťahu vzniknutého z danej objednávky, je kupujúci povinný ich predávajúcemu uhradiť nezávisle na celkovej kúpnej cene, a to do 14 dní od vystavenia daňového dokladu na túto dodatočnú čiastku. Daňový doklad musí byť predávajúcim vystavený najneskôr do 7 dní od dňa doručenia tovaru kupujúcemu.

Zodpovednosť predávajúceho: V prípade, keď predávajúci nedodá objednaný tovar riadne a včas na miesto určené v objednávke kupujúcim, a to ani v dodatočnej predĺženej lehote poskytnutej mu písomne kupujúcim, je kupujúci oprávnený od uzatvorenej objednávky odstúpiť.

Zodpovednosť kupujúceho: Kupujúci, ktorý poruší ktorúkoľvek zo svojich zákonných či zmluvných povinností, je povinný platiť predávajúcemu na účet č. 2500143226/2010, vedený vo FIO Banke v CZK, alebo na účet č. 2100143227/2010, vedený vo FIO Banke v EUR zmluvnú pokutu, a to vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny za každý deň oneskorenia s úhradou celej kúpnej ceny, a to až do zaplatenia celkovej kúpnej ceny.

Predávajúci má právo odstúpiť od uzatvorenej objednávky, ak poruší kupujúci ktorúkoľvek zo svojich zákonných alebo zmluvných povinností podľa týchto obchodných podmienok.

Odstúpenie od uzatvorenej objednávky predávajúcim sa nedotýka nároku predávajúceho na zmluvnú pokutu od kupujúceho, a to v celom rozsahu. V7ška zmluvej pokuty nie je krytá úrokmi z omeškania. Zmluvná pokuta existuje súbežne s náhradou škody a predávajúci má nárok aj na náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto zmluvné podmienky sú súčasťou akejkoľvek uzatvorenej objednávky kupujúceho s predávajúcim v rámci internetového obchodu a ktorýkoľvek kupujúci celkovým potvrdením objdenávky potvrdzuje aj to, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí na základe jeho slobodnej a vážnej vôle s vylúčením omylu.

Otázky v týchto obchodných podmienkach neupravené sa riadia obchodným zákonníkom. Všetky spory s medzinárodným prvkom vzniknuté na základe týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi sa riadia právnym poriadkom ČR.

Na všetky záväzkové vzťahy vzniknuté na základe týchto obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi sa vzťahuje Viedenský dohovor, Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, vyhláška č. 160/1991 Zb.

Rozhodčia doložka: Všetky spory vzniknuté z danej uzatvorenej objednávky budú riešené v rozhodcovskom konaní.

Ďalej vyrábame

 • CD a DVD
 • vizitky
 • jedálne a nápojové lístky
 • plagáty
 • kalendáre
 • a ďalšie...

rýchly kontakt

 • Cejl 892/32
  602 00, Brno

 

 

 • OTVÁRACIA DOBA:
  Po—Pia 09.00 — 18.00
 
 
 
www.knihovnicka.cz
 • Tribun EU s.r.o.
 • Cejl 892/32
 • 602 00 Brno
 • IČ: 27662101, DIČ: CZ2766210